Reglement volkstuin Tuinhier Grembergen

Tuinhier – afdeling Grembergen

INWENDIG REGLEMENT

Het Tuinhier Grembergen bestuur

stelt zonder enige verplichting van haar zijde, percelen grond ter beschikking aan de gezinshoofden, inwoners van deelgemeente Grembergen in 1e instantie, inwoners van Dendermonde in 2e instantie, die hierna vermeld worden als pachter of tuinder.

De vergoeding, door een jaarlijkse bijdrage als deelnemend tuinder (pachter), bij de vereniging aangesloten, wordt jaarlijks bepaald door het afdelingsbestuur.

De pachters aanvaarden het toegewezen perceel grond uitsluitend voor eigen gezin te benuttigen en te bewerken en zich daarbij te schikken naar de voorschriften van onderhavig reglement. In principe kunnen 2 percelen per persoon in bruikleen genomen worden. Maar in overleg met het bestuur kan dit wijzigen.

Artikel 1

 • De percelen worden toegewezen door het bestuur van de vereniging. U betaalt 100 euro waarborg voor het perceel.
 • De beschikking over een perceel wordt jaarlijks vernieuwd bij en door betaling van het lidgeld (aansluiting bij de afdeling) evenals de jaarlijkse pacht. Zij kan evenwel ingetrokken worden in gevallen zoals voorzien int artikel 9 en 12 van dit reglement.

Artikel 2

 • Het toegekende perceel moet in zijn geheel benut worden en mag dienen als moestuin, het moet beplant worden met nuttige gewassen : huishoudelijke groenten, klein fruit (geen hoogstam), bloemen, alles voor gebruik in eigen gezin.
 • De teelt van gewassen zoals kemp, graangewassen, landbouwgewassen (uitgenomen groenbemesting), maïs en dergelijke is niet toegestaan.
 • Geheel het perceel moet bestendig bewerkt en zorgvuldig onderhouden worden door de pachter zelf, of zijn inwonende gezinsleden.
 • Elk tuintje (perceel) moet van de ernaast liggende percelen gescheiden worden en blijven. Scheidingen met draad, geen: haag, houten en/of betonnen panelen, beton borduren, Asbest golfplaten. Eender welke stenen mag niet.

Artikel 3

Tuinhuisjes moeten steeds een verzorgd en aangenaam uitzicht hebben (geen afgedankte voertuigen, caravans…) Enkel "UV" bestendige plastiek voor tunnelserre, of tuinhuisjes mag gebruikt worden. De kleuren van de prieeltjes en tuinhuisjes moeten in een kleur zijn die meegaat met de natuurlijke omgeving (donker bruin / donker groen). Witte plastiek planchetten, plastiek rommel, polyester of bitumen golfplaten worden niet toegestaan ! De hierbij in gebreke blijvende tuinder kan verplicht worden deze zelf af te breken en op te ruimen met alle kosten ten zijne laste. De mestvoorraadmoet afgewerkt worden op een ordentelijke manier, zonder paletten of struiken. Compostkuipen zijn toegestaan.

Artikel 4

 • De tuinders/pachters zijn gehouden op verzoek hun medewerking te verlenen aan de algemene onderhoudszorgen van hun tuingroep.
 • Grachten en paden te onderhouden die grenzen aan hun perce(e)l(en).
 • Naar wettelijke voorschrift is elke tuinder verplicht de aan tuinbouw schadelijke insecten en rupsen, coloradokevers, larven doelmatig op biologische wijze te bestrijden en te vernielen, zodra deze zich op hun perceel vertonen.
 • Het bestuur heeft altijd vrije toegang tot de tuingroep en de percelen. Er zal op geregelde tijdstippen controle gedaan worden. De tuinders/pachters moeten op eerste verzoek toelaten dat het bestuur onmiddellijk tuinhuisjes, zowel binnen-als buitenkant, nazien en zullen zich onverwijld schikken naar de gegeven onderrichtingen.

Artikel 5

 • De tuinders/pachters moeten bij woonstverandering onmiddellijk het bestuur verwittigen.
 • Slechts de aangesloten leden en hun gezinsleden (kinderen vergezeld van hun ouders) hebben vrije toegang en verblijf in de tuingroep vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Bij afwijking hiervan, bij voorbeeld tijdens vakantieperiode, verwittigt de pachter het bestuur per mail en geeft de pachter de naam door van betrokkene die instaat voor onderhoud en/ of bewerking van het perceel.

Artikel 6

 • De tuinders/pachters zorgen in onderling overleg en onder eigen verantwoordelijkheid, voor een behoorlijke bewaking van de tuingroep, m.a.w. op regelmatige tijdstippen hun percelen controleren en Bestuur te informeren over vastgestelde onregelmatigheden.
 • Indien, in uitzonderlijke omstandigheden, het Bestuur het nodig acht een waakdienst in te roepen, is elke tuinder verplicht hier aan deel te nemen, hetzij persoonlijk of door een plaatsvervanger. De tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor schade aan andere percelen of eigendommen toegebracht door hen of door vreemde personen die zij op de percelen zouden hebben toegelaten.

Artikel 7

De aangesloten leden tuinders/pachters erkennen uitdrukkelijk dat Tuinhier Grembergen hoegenaamd geen verantwoordelijkheid dragen betreffende de tuinhuisjes. De maximum afmetingen van de zelf opgerichte tuinhuisjes mogen de 6m2 niet overschrijden (met uitzondering van de reeds bestaande) en in geen geval de perceelsgrenzen.

Het Bestuur kan evenmin verantwoordelijke gesteld worden voor diefstal en ongevallen, die zich zouden voordoen op toegewezen percelen of tuinafhankelijkheden.

Artikel 8

HET IS VOLSTREKT VERBODEN :

 • Een perceel geheel of gedeeltelijk onrechtmatig in gebruik te nemen, aan derden af te staan of door anderen te laten bewerken of gebruiken, zonder de voorafgaande toestemming van het Bestuur.
 • Op zon- en feestdagen mag er niet gemest of aal (beer) verwerkt of vervoerd worden alsook motor-aangedreven machines te gebruiken zoals frees- spitmachines, grasmaaiers, hegscharen en dergelijke (Politiereglement).
 • Tuinafval te werpen op plaatsen die daar niet toe bestemd zijn, of van het perceel een opslagplaats te maken van allerlei rommel, potten, pannen, vaten en dergelijke.
 • Het meebrengen van huishoudelijk afval / tuinafval en verbranden van niet plantaardig afval => huishoudelijk afval zal aanzien worden als sluikstorten en dusdanig aan de bevoegde instanties meegedeeld worden.
 • Kunstgras te gebruiken.
 • De percelen te betreden met honden tenzij deze aan de leiband gehouden worden.
 • Op de percelen ruzie te maken, zich agressief op te stellen, te overnachten of in dronken toestand te begeven.

Artikel 9

De toelating om over een perceel grond te beschikken kan ten allen tijde ingetrokken worden door het Bestuur en in welk geval de betrokkene, zonder enig recht op vergoeding te kunnen doen gelden, het perceel moet ontruimen zoals voorzien in art. 10 hierna en dit binnen de tijdsruimte in het aanzoek daartoe bepaald.

 • Wegens niet betaling op de gestelde tijd van de bijdrage van aansluiting bij de vereniging, bij overlijden of afschrijven van de aangeslotene als inwoner van de gemeente.
 • Wegens wangedrag of diefstal in tuinhuisjes of percelen.
 • Om reden van verwaarlozing van het perceel of overdadige onkruidgroei.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke afstand van het perceel aan derden of onrechtvaardige in gebruik name.
 • Indien tuinder/pachter zich weigert te schikken naar de voorschriften van dit reglement of naar de beslissingen door het Bestuur genomen in belang van alle tuinders/pachters.
 • In geval van heirkracht: verkoop van het terrein of indien de eigenaar de gronden niet meer ter beschikking stelt van Tuinhier Grembergen.

Artikel 10

Bij het eindigen of het opzeggen van het gebruik van percelen, zullen de tuinders/pachters de percelen, gans ontruimd, ontdaan van puin en ander afval, in goede staat terug ter beschikking stellen van het Bestuur ! Zij zullen tevens alle bestaande gebouwtjes door hun zorgen en op hun kosten , tijdig verwijderen, tenzij anders overeengekomen met de toekomstige huurder van het perceel en dit met medeweten van het bestuur. Bij niet naleving van het reglement zal de 100 euro waarborg niet terug betaald worden bij beëindiging of opzegging van het gebruik van het perceel.

Artikel 11

Door het in gebruik nemen van een perceel grond of tuintje van Tuinhier Grembergen, erkent de tuinder/pachter kennisname van, en instemming met, de voorschriften en bepalingen van onderhavig reglement, waarvan hij een exemplaar in bezit heeft. Tevens geeft de pachter volmacht aan het bestuur om administratieve verplichtingen te vervullen.

Artikel 12

 • Elke aangesloten tuinder/pachter, die de voorschriften van dit reglement overtreedt, of zich plichtig maakt aan erge misdrijven, stelt zicht bloot aan onmiddellijke uitsluiting met verplichte opruiming van het perceel, zonder recht op schadevergoeding.
 • Alle in dit reglement, niet voorziene gevallen, zullen zonder beroep, door het Bestuur van de afdeling beslecht worden.

Artikel 13

Elke tuinder/pachter die percelen bewerkt mag suggesties geven ter instandhouding van onderhoud en gebeurlijke materiële verbeteringen. Het aanspreekpunt is in 1e instantie Ian Van Overloop (e-mail: werkvandenakker@gmail.com) en het Bestuur.

Artikel 14

Bij het toekennen van percelen wordt geen vergoeding aangerekend en geen vergoeding voor meststoffen of zelfgeplaatste en goedgekeurde afsluitingen uitgekeerd bij het verlaten van het perceel.

Artikel 15

Om de 3 jaar wordt de prijs van de pacht herzien.

Goedgekeurd in algemene vergadering van 16 02 2024.